^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Onze werking

 

Het type basisaanbod is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.
Dit kan zijn doordat ze een leer- of ontwikkelingsprobleem hebben
(dyslexie, ADHD, ASS, een vertraagde taalontwikkeling…)
of omdat ze zwakkere mogelijkheden hebben.

Onze school wordt ingedeeld in groepen, die wij pedagogische eenheden noemen.
Die groep wordt geleid door een klasleerkracht die ondersteund wordt door een klasteam:
dit zijn de logopedist, de orthopedagoge, de kinesist en de BLIO leerkracht
die aan de klas verbonden zijn.


Het verwerven van de leerstof van het eerste tot en met het 4de leerjaar is
de basis en een streefdoel voor al onze leerlingen.
Indien mogelijk wordt ook verder gewerkt dan het 4de leerjaar (zie verder schakelklassen).
In sommige groepen wordt deze basisleerstof verwerkt op een heel functionele manier.

Het klasteam bepaalt welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben in de klas
(sticordimaatregelen zoals differentiatie in leerstof of oefenstof, gebruik van hulpmiddelen
zoals voorleessoftware of een tafelkaart in wiskunde…)
of buiten de klas (therapie alleen of in een klein groepje)
of voor welke leerlingen extra maatregelen nodig zijn.

We werken met rekengroepen. Zo krijgt iedere leerling het aanbod wiskunde waar hij of zij nood aan heeft.
We volgen de vorderingen van alle leerlingen nauw op.


Na twee jaar basisaanbod wordt de leerling geëvalueerd:

 

- Indien mogelijk kan de leerling terug naar gewoon onderwijs en kan GON-ondersteuning opgestart worden.
- Soms is het beter dat de leerling les blijft volgen in basisaanbod. In dit geval wordt de inschrijving in basisaanbod verlengd.


De START in basisaanbod: onze aanvangsklas :

 

Kinderen uit het kleuteronderwijs met advies basisaanbod komen bij ons in de aanvangsklas terecht.
In deze klas wordt vooral gewerkt aan de basisvoorwaarden nodig om te starten met lezen, rekenen en schrijven.
Daarnaast ligt de nadruk op structuur, werkhouding, aandacht en welbevinden.
De eerste twee weken in deze klas zijn een observatie- en oriëntatieperiode.
Daarna wordt beslist bij welke groep het kind het best aansluit.

 

Naargelang de onderwijsbehoeften van de kinderen worden twee groepen gemaakt:

 

- Een groep die het volledige schooljaar blijft werken op lees- en rekenvoorwaarden.
Een belangrijk doel hierbij is de werkhouding versterken en de aandacht geleidelijk opbouwen en uitbreiden.
- Een groep die na een korte tijd start met aanvankelijk lezen en rekenen op een heel stapsgewijze manier.
Ook in deze klas is structuur bieden en de werkhouding positief stimuleren van groot belang.

 

Schakelklassen: voorbereiding naar middelbaar onderwijs :

 

De schakelklassen zijn er voor leerlingen uit gewoon onderwijs waarvoor de leerstof derde graad lager onderwijs niet haalbaar is.
Ook onze oudste leerlingen uit het basisaanbod komen in deze klassen terecht.
We bieden in deze klassen een alternatieve voorbereiding naar het technisch onderwijs,
beroepsonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs.

 

Voorbereiding buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) :

Op een functionele manier worden leerstofinhouden aangebracht en ingeoefend.
We streven ernaar dat de leerlingen de leerstof kunnen toepassen in hun dagelijks leven.
Tijdens wekelijkse kookles kunnen de leerlingen het geleerde oefenen.
De leerlingen leren om samen te werken en ook zelfstandig aan het werk te gaan.
We leggen de nadruk op het aanleren van technieken en stimuleren van verantwoordelijkheidszin
bij praktische taken (bijvoorbeeld een taak binnen het MOS team).
Er wordt een initiatie Frans gegeven en de doorheen alle lessen en opdrachten
worden de leerlingen uitgedaagd om zelf tot oplossingen te komen.

 

Voorbereiding naar beroepsonderwijs (BSO) :

 

De basisleerstof Nederlands en wiskunde wordt nagestreefd,
met veel nadruk op toepassingen en functionele oefeningen.
Voor Frans krijgen de leerlingen de leerstof 5de leerjaar met veel nadruk op de mondelinge taalvaardigheid.
We leggen ook hier veel nadruk op het aanleren van technieken en stimuleren van verantwoordelijkheidszin
bij praktische taken (bijvoorbeeld een taak binnen het MOS-team).
Het domein technologie krijgt specifieke aandacht: leerlingen hanteren gereedschap op een juiste manier,
oefenen en doen zo ervaring op.
De leerlingen leren huiswerken en taken goed plannen en oefenen op het volgen van een stappenplan
bij het uitvoeren van een taak, praktische opdracht...

 

Voorbereiding naar technisch onderwijs (TSO) :

 

Voor Nederlands bieden we de kernleerstof 5de en 6de leerjaar, met extra aandacht voor behalen
van de eindtermen taalbeschouwing en werkwoordspelling.
Voor Frans aanbod leerstof 5de en deels 6de leerjaar, nadruk op woordenschat, werkwoordvervoeging, spraakkunst en spreken.
Voor wiskunde richten we ons op het verwerven van de kernleerstof 3de graad.
Leren leren focust op teksten leren begrijpen en verwerken, schema's maken, studeren op verschillende manieren,
leren organiseren en plannen (bij huiswerk en proeven).
Huiswerkklas: op dinsdag en donderdag na school tot 17.00 uur kunnen deze leerlingen vrijblijvend gratis de huiswerkklas volgen.
Hier leren deze leerlingen zelfstandig hun taken afwerken. De begeleider helpt waar nodig.

 

Leerlingen met autisme (ASS) :

 

Binnen ons basisaanbod kunnen ook leerlingen met ASS terecht.
Zij sluiten aan bij de pedagogische eenheid op hun niveau en binnen de klas worden aanpassingen gedaan op maat :
visualisatie, logo-ondersteuning voor het duiden van het dagverloop…
Indien nodig wordt aan deze leerlingen een alternatief geboden tijdens drukke momenten: zoals op de speelplaats, in de refter…
Er wordt regelmatig besproken met ouders en betrokken teamleden welke aanpak de beste is voor het kind.

 

Ouderbetrokkenheid :

 

Contact met ouders vinden we heel belangrijk
Ouders worden uitgenodigd in september op de ouderavond in de klas.
Daar krijgen ze alle nodige praktische uitleg over de klaswerking.
Ouders krijgen ook de kans om kennis te maken met de overige teamleden en met de andere ouders.
We hebben een ouderraad die regelmatig bijeenkomt. Nieuwe leden zijn steeds welkom!
Tijdens het individueel oudercontact kunnen worden ouders in december en
juni om de vorderingen en het welbevinden van hun kind te bespreken.


Openklasdag : Tijdens het derde trimester krijgen de ouders van de nieuwe leerlingen en toekomstige leerlingen,
leerkrachten en directies van verwijsscholen de kans om de werking van onze school te bekijken.
Bij dringende zaken kunnen de ouders een gesprek vragen om hun zorgen te bespreken
met de betrokken leerkrachten en het CLB.
Soms wordt ook vanuit de zorgcel een oudergesprek voorgesteld om problemen van op school te bespreken.

Voor elke vakantie krijgen de leerlingen een nieuwsbrief mee met de nodige info, meldingen van de voorbije periode…

De schoolagenda is het instrument bij uitstek om directe vragen te stellen naar de leerkracht toe en omgekeerd.
Alle huistaken en te studeren lessen kunnen ouders dagelijks opvolgen.
Maandelijks wordt een rapport meegegeven over de vorderingen en de houding van de leerling in de klas.

Copyright 2018  De Zonnebloemschool